Czy Urząd Skarbowy może kontrolować Twoje konto w banku?

Czy Urząd Skarbowy może kontrolować Twoje konto w banku?

Podatnicy muszą mieć świadomość, iż urząd skarbowy ma prawo zajrzeć do posiadanych przez nich rachunków bankowych. Zasady udostępnienia informacja osób uregulowane zostały w Ustawie Ordynacja Podatkowa (29 sierpnia 1997 roku). Warto zaznaczyć, iż aby organ podatkowy uzyskał dostęp do takich informacji to muszą zaistnieć pewne warunki.

Kiedy urząd skarbowy może sprawdzić obroty na rachunku?

Podstawowym warunkiem, który daje urzędowi takie uprawnienia jest wszczęcie postępowania podatkowego. W sytuacji kontroli organ może postarać się o udostępnienie naszych danych przez bank. Nie ma tutaj znaczenia fakt sposobu wszczęcia postępowania –  z urzędu czy na wezwanie.

W świetle ustawy (art. 182 § 1) jeśli w toku postępowania podatkowego pojawi się konieczność uzupełnienia analizowanych dowodów albo ich porównania z informacjami, które będą pochodzić z banku to wówczas  bank ma obowiązek udzielić odpowiednich informacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego musi pisemnie wystosować odpowiedni wniosek. Bank przekazuje dane dotyczące:

-posiadanych rachunków bankowych albo rachunków oszczędnościowych, ich liczby, obrotów, stanów;
-posiadanych rachunków pieniężnych albo rachunków papierów wartościowych, ich liczby, obrotów i stanów;
-umów kredytowych albo umów pożyczek, które zostały zawarte;
-nabytych przy pośrednictwie banku akcji Skarbu Państwa, obligacji Skarbu Państwa i obrotu tymi papierami.

Jaka jest procedura postępowania?

Zanim organ sporządzi wskazane powyżej postanowienie to na początku ma obowiązek polubowo wystąpić z prośbą o udostępnienie informacji. Banki są zobowiązane do zachowania tajemnicy bankowej, a nią objęte są informacje o klientach banków.

Dlatego też na początku naczelnik urzędu skarbowego zwraca się do podatnika, aby ten samodzielnie przekazał wymagane informacje.Podatnika obowiązuje określony termin, przed upływem którego powinien ustosunkować do prośby organu skarbowego.

Jeśli podatnik nie podjął żadnej decyzji albo podjął ją negatywnie to w tej sytuacji naczelnik może wystąpić do banku z prośbą do udostępnienie koniecznych informacji.

Wniosek o udostępnienie danych

Organ podatkowy ma obowiązek dotrzymać formalnej procedury związanej z pozyskaniem informacji o rachunkach bankowych danego podatnika.W świetle art. 184 § 2 i 3 prośba organu skarbowego musi posiadać odpowiednią strukturę i zawierać określone elementy (chodzi tutaj głównie o zakres informacji, termin ich dostarczenia).
Taka prośba powinna być objęta klauzulą “tajemnica skarbowa. Przekazanie informacji powinno nastąpić w trybie, który został przewidziany dla dokumentów, które zawierają informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.

Kto może być zagrożony kontrolą?

Naczelnik  może wymagać od banków udzielenia informacji tylko i wyłącznie o osobie będącej stroną postępowania podatkowego. Jeśli postępowanie zostało wszczęte z urzędu to takie określenie będzie miało miejsce w postanowieniu o wszczęciu postępowania albo upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *