Kto może się starać o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

alimentyCzym jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Jeżeli osoba, która ma zasądzone alimenty na podstawie prawomocnego wyroku sądu, nie otrzymuje ich, może starać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Jest to specjalny budżet, przeznaczony na zabezpieczenie podstawowym potrzeb osób, które nie otrzymują należnych alimentów, a spełniają dodatkowe warunki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego?

Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od dochodów rodziny. W przeliczeniu na 1 członka rodziny, dochód nie może przekraczać 725 zł netto. Do dochodu wlicza się wynagrodzenie za pracę, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, renty i emerytury wszystkich członków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Analizie podlegają dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki przyznaje się świadczenie. Np. do wniosku składanego w 2019 roku wpisywane są dochody za 2018 rok. Dochód definiuje ustawa o świadczeniach rodzinnych, na podstawie które przyznawane są inne świadczenia np. zasiłek rodzinny. Czasami nie musimy uwzględniać pewnych kwot. Ma to miejsce, gdy utracimy to źródło dochodu. Ale w przypadku uzyskania nowego dochodu mamy obowiązek zgłosić go do ponownego przeliczenia.

W jakiej wysokości można uzyskać świadczenie z funduszu?

Obowiązujące przepisy stanowią jasno, że wysokość świadczenia na jedno dziecko wynosi tyle, ile orzeczono w wyroku sądu. Nie może to być kwota większa niż 500 zł. Limit dotyczy każdego dziecka osobno. Świadczenia mogą być przyznawane dzieciom do 18 roku życia, a jeśli się uczą do 25 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczonym stopniem inwalidztwa, nie ma ograniczenia wiekowego.

Czy należy się świadczenie alimentacyjne na podstawie ugody?

Należy pamiętać, że świadczenia z funduszu przysługują wtedy, gdy posiadamy orzeczenie sądu rodzinnego i tytuł wykonawczy. Gdy rodzice zawrą nieformalną ugodę, a potem jeden z rodziców się z niej nie wywiązuje, nie można ubiegać się o pieniądze z funduszu. Dopiero po bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów, można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Egzekucja jest nieskuteczna wówczas, gdy komornik przez ostatnie dwa miesiące nie zdołał wyegzekwować pełnej należności alimentów, tych bieżących oraz zaległych.

Jakie dokumenty należy złożyć?

W odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami:

  • odpis orzeczenia sądu dotyczący zasądzonych alimentów,
  • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich i członków rodziny,
  • inne zaświadczenia w zależności od sytuacji rodziny (np. o wielkości gospodarstwa rolnego, o ryczałcie przy prowadzeniu działalności gospodarczej).

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje wypłatą świadczenia raz w miesiącu na podane konto. Należy pamiętać, że przyznawane jest ono na okres zasiłkowy i w kolejnym roku niezbędne jest ponowne złożenie wniosku. Pod warunkiem, że sytuacja się nie zmieniła.

Opublikowano w

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *